VisKon V13 Nowości

 • Optymalizacja okna dialogowego lukarny:
  • Ściany HRB mogą być teraz definiowane bezpośrednio w oknie dialogowym. Przecinają się one w oparciu o dany system narożników
  • Możliwość docinania ścian na dachu głównym, a także na dachu lukarnowym
  • Opcjonalnie na ścianie frontowej można umieścić jedno lub dwa okna. Szerokość lukarny może zostać powiązana z oknami
 • Rozszerzono profilowanie czoła belki o możliwość naddatku dla przekroju. Pozwala to zaoszczędzić wcześniejsze wydłużanie/skrócenie i umożliwia bardziej szczegółowe ustawienie za pomocą podwajaczy płatwi
 • Ostatnio używaną podziałkę łat rozszerzono o opcję „fix” (blokuj). Oznacza to, że ostatnia łata może zostać uwzględniona w obliczeniach podziałki.
 • Ustawienie materiału dla krokwi jest możliwe bezpośrednio w oknie dialogowym profilu - podobnie jak w przypadku płatwi
 • Nawiercanie kleszczy/płatwi rozszerzone o opcję, wiercenia samych kleszczy.
 • Tworzenie wsporników krokwi poprzez włączenie dobiegu. Jeśli zmieni się nachylenie w profilu lub dokonane zostaną podobne zmiany w profilu, istniejąca konsola zostanie automatycznie na nowo przeliczona
 • Wielokąty podstawy dachu można teraz również generować automatycznie na podstawie ścian. Krawędzie mają przypisane typy na podstawie okapów
 • Typy krawędzi wieloboku podstawy dachu (okap / krawędź) mogą być później edytowane
 • Ogólne edycje wielokąta działają teraz również dla wielokąta podstawy dachu
 • Przycisk do obliczania obholzu na tylnej krawędzi płatwi dodany w oknie dialogowym profilu
 • Wysokość podparcia krokwi koszowej może teraz pobierać wartości bezpośrednio z konstrukcji dachu (górna krawędź łaty, dolna krawędź kontrłaty, górna krawędź kontrłaty)
 • Łączenie obszarów projektowych dachu: automatyczne przecięcie / zakrzywienie wbudowanych obszarów dachu bryłowego, jeśli już istnieją
 • Możliwa belka nośna do lukarny baryłkowej
 • Pion dopasowany do płaszczyzny tak, że teraz wyświetlany jest kąt podstawowy. Następnie element jest obracany z powrotem do płaszczyzny. Ta funkcja upraszcza wkręcanie wznoszących się płatwi. W wyniku tej regulacji płatew pozostaje teraz pionowa
 • W przypadku okien i drzwi każdemu oknu można nadać nazwę. Jest ona następnie wyświetlana jako typ na liście
 • Rozszerzono wyrównanie gniazd elektrycznych o „wyśrodkowane w pionie” i „wyśrodkowane w poziomie”
 • W przypadku okien/drzwi i ścian można teraz przy rozszerzeniach określić, czy dla przedłużeń należy lub nie należy utworzyć podcięcia. Funkcję tą opracowano dla maszyn Weinmann Nagelbrücke
 • Definicję warstw istniejącej ściany można teraz dodać do katalogu definicji warstw
 • Rozszerzona wizualizacja okien/drzwi
  • W przypadku drzwi można określić, czy na zewnątrz ma znajdować się klamka czy pochwyt. Długość pochwytu jest regulowana
  • Skrzydła okienne i drzwiowe można otwierać. Dane w%
  • W skrzydle drzwiowym można dodać otwory. Kształt i pozycję otworów można dowolnie ustawić
  • Okna trójkątne mogą być teraz tworzone także z danymi o kątach
 • Rozszerzone funkcje wielokątów ścian: Umożliwia to np. szybsze i łatwiejsze docięcie na dachach, na przykład lukarn
  • Docięcie krawędzi do płaszczyzny
  • Zagięcie krawędzi na płaszczyźnie
  • Przesuń część krawędzi
  • Rozszerzono opcję wyboru warstw, aby można było określić, czy istniejący podział nie ma być edytowany
 • Wykonanie izolacji w ścianach:
  • Wybrane zostają wszystkie ściany na bieżącej kondygnacji. W przypadku ścian pojawią się propozycje warstw słupów i łat. Składniki warstwy służą do tworzenia poszczególnych powierzchni
  • Można wybrać pojedynczą ścianę lub powierzchnię izolacyjną dachu. W przypadku powierzchni izolacyjnej dachu użyte zostaną jego części składowe.
  • Można utworzyć dowolny wielokąt. Tutaj wszystkie elementy aktywnej sekcji konstrukcyjnej są wykorzystywane do tworzenia poszczególnych obszarów
 • Możliwość dzielenia wzdłuż płyty, dzięki czemu można teraz dzielić również na linii pomocniczej
 • Funkcje wstawiania ściany (pojedyncza, równoległa, prostopadła, pod kątem) zostały rozszerzone o okno dialogowe do wprowadzania długości i zmiany na punkt odniesienia
 • Możliwośc dopasowania ściany do dachu. Teraz dla każdej warstwy można określić, czy i jak będą się one przecinać
 • W przypadku okien o specjalnych kształtach, panele są najpierw odpowiednio oddzielane, a następnie wycinany jest otwór. Lepsze dane wyjściowe listy komponentów
 • Murłata i podwalina połączone w bardziej praktyczny sposób. Murłata jest teraz docinana do podwaliny.
 • Możliwość przekazania danych obróbczych do maszyny Weinmann Nagelbrücke do produkcji ścian
 • Ulepszony import IFC
 • Dodano nowe interfejsy
  • DXF / DWG 3D; 3DS; ASC; IGES; STEP; STL
 • Rozszerzony import DXF:
  • Teksty 3D do widoku 3D
  • Obiekty powierzchni 3D można opcjonalnie importować jako pojedyncze wielokąty
  • W 3D można opcjonalnie utworzyć etap budowy dla każdej warstwy, aby uzyskać lepszą kontrolę widoczności
  • Rozmiar czcionki tekstów można ustawić dla importu 2D
  • Możliwe wprowadzenie minimalnej długości linii. W ten sposób można opcjonalnie znacznie zmniejszyć rozmiar pliku
 • Widoki 2D można teraz kopiować za pomocą menu
 • Zawartość powierzchni może zostać uwidoczniona w postaci stempla (nazwa, obszar, obwód, materiał, FFB, RFB). Dodano w tym celu dodatkową funkcję z osobnymi ustawieniami
 • Dodano wielokrotny wybór dla widoku ściany i rysunku komponentu, dzięki czemu można wygenerować kilka widoków jednocześnie
 • Dodano opcję widoczności obiektów 2D na pierwszym planie/w tle za pomocą menu kontekstowego. Kolejność można regulować tylko w warstwie 2D
 • Możliwość przechowywania linii wymiarowej łańcucha w makrach 2D. Aby to zrobić, są one podzielone na wiersze i teksty
 • Skalowanie obrazów 2D poprzez wybór długości referencyjnej
 • Zmiana wymiarów prostokątnego obiektu za pomocą uchwytów rozszerzonych o opcjonalne okno dialogowe do wprowadzania parametrów
 • makro 2D: wbudowany obrotowy uchwyt i powiększanie za pomocą klawiszy "<,>"; Funkcjonalność osadzania rozszerzona o zoom
 • Widok ściany
  • Numery CNC można teraz wyświetlać poprzez ustawienia. W tym miejscu nie reaguje już pozycja menu dla etykiet (funkcjonalność również przy suficie wielowarstwowym). Oznacza to, że numer CNC można ustawić jako standard
  • Dodano możliwość pomiaru przekątnych warstwy aktywnej
  • Wyświetlanie nachylenia krawędzi warstwy (murłaty) warstwy aktywnej
  • Możliwość zmierzenia dodatkowej warstwy wraz z jej składnikami. Jest to pokazane pod linią wymiarową bieżącej warstwy
  • Możliwość konfiguracji rodzaju i ilości linii wymiarowych w widoku z przodu
 • Rozszerzono poszczególne kreskowania, które dynamicznie dostosowują się i przyjmują kolor krawędzi i tła. Dodano również nowe warianty
 • Dodano automatyczny widok lukarny, podobny do widoku ściany
 • Zaznaczanie zawartych elementów w oknie dialogowym danych wyjściowych w celu wyprowadzenia listy i transferu VisKalk, gdy tylko przekrój konstrukcji, podłoga lub warstwa zostaną wybrane na liście
 • Listy rozszerzone o listę cięcia ścian (podobnie jak zestawienie kulawek)
 • Na liście części dachu otwory lukarn z przerwami w okapie są teraz logicznie uwzględnione, dzięki czemu można wyprowadzić całe obszary otworów
 • Dowolne otwory (wielokątne otwory) w ścianie są teraz również odejmowane od listy mas HRB
 • Optymalizacja obiektów 3D. Wymagania dotyczące pamięci w pliku projektu zostały zminimalizowane. Krawędzie są analizowane i nie wszystkie są już wyświetlane. Obliczenia są również dostosowywane, aby były szybsze. Wzrost wydajności o ok. 35%
 • Właściwości widoku zostały rozszerzone o funkcję „Zastosuj”. Wprowadzone ustawienie jest natychmiast widoczne i można je edytować bez konieczności ponownego otwierania okna dialogowego
 • Umożliwiono etykietowanie w widoku 3D. Wyświetlane teksty to: numery CNC, numery pozycji listy pił, numery CNC belek stalowych, teksty CNC, punkty 3D, długości krawędzi dachu, nazwy części dachów, nazwy ścian
 • Tworzenie płyt stropowych za pomocą ścian, względnie z dachu
 • Umożliwiono przesunięcie metalowych łączników w oknie dialogowym, dzięki czemu drugi komponent może być również nierównomiernie rozłożony, a kąty w obiekcie pozycjonowane
 • Zarządzanie piętrami w dowolnej konstrukcji także bez konieczności użycia asystenta dachu
 • W oknie danych projektu sugestie są automatycznie wyświetlane podczas wpisywania kodu pocztowego i miasta. Jeśli następnie wprowadzono kod pocztowy, lokalizacja jest wprowadzana automatycznie lub wyświetlane są odpowiednie opcje. Dzieje się tak również przy wpisywaniu miasta, jeśli będzie to konieczne przed wpisaniem kodu pocztowego
 • Poprzez wybranie elementu budowlanego możliwe jest ukazanie wszystkich elementów zawierających dane atrybuty (nazwa, typ, materiał, ...)
 • Przeniesienie projektu do początku. Wybrany punkt jest przesuwany do 0/0 w kierunku X / Y
 • Wiercenie z wyborem elementu budowlanego. Tylko wybrane elementy są wiercone
 • Płyta / powierzchnia: otwory / wgłębienia w płytach HRB z możliwością określenia głębokości
 • Generowanie podziałki paneli. Funkcja może być użyta przy dowolnej powierzchni
 • Można teraz ustawić kolor linii pola tekstowego.
 • W przypadku strugania można teraz opcjonalnie określić czy utworzyć dodatkową powierzchnię struganą. Funkcja ta może być użyta do wizualizacji i definiowania wymiarów
 • Wizualizacja tekstury zoptymalizowana w taki sposób, że tekstury drewna są przesunięte, co zapewnia przyjemniejszą prezentację elementów drewnianych, szalunków, okrągłych desek itp.
 • Dowolna kolorystyka wbudowanych komponentów i innych płaskich obiektów. W ten sposób zlikwidowano ograniczenie do 8 kolorów, spowodowane wprowadzeniem wersji 64-bitowej
 • Odsunięcie lica przy włączonym połączeniu czopowym, nawet jeśli nie jest generowany czop (szerokość czopa = 0)
 • Importowane obiekty powierzchni 3D można teraz konwertować na pojedyncze wielokąty
 • Podgląd został wbudowany w zarządzanie warstwami 2D, dzięki czemu wprowadzone ustawienia są natychmiast widoczne i nie ma potrzeby ponownego otwierania okna dialogowego z powodu nieprawidłowego wyboru
 • Kasowanie linii pomocniczych zostało rozszerzone o funkcję pozwalającą na usuwanie np. linii większych lub mniejszych niż 1 cm
 • Standardy wersji eksportu lub importu. Ułatwia to przeniesienie standardowych ustawień na inne komputery
 • Katalog belek stalowych poszerzony o brytyjskie typy belek UB i UC
 • Wiercenie otworów oknie dialogowym „Bez wyrywania”, aby zapewnić lepsze sterowanie podczas przekazywania maszyny
 • Dla każdego materiału można teraz ustawić kolory kreskowania i wypełnienia. Oznacza to, że dla tych samych typów komponentów można zaimplementować inną reprezentację w 2D
 • Umożliwiono skalowanie obiektów powierzchni 3D poprzez wybór długości odniesienia